آمار
تبلیغات کلیکی سامانه گوگل پلاس و افزایش بازدید
چتروم جرقه ایرانی باکس کارت شارژ به قیمت دولتی و نمایندگی ایرانسل و همراه اول
پندهایی برای زندگی - گروه اینترنتی جرقه ایرانی
X
تبلیغات
رایتل

گروه اینترنتی جرقه ایرانی

عاشقانه-خبری اس ام اس اهنگ موزیک شعر ادبی بهداشتی خدماتی-خفن-عکس-موبایل
پنج‌شنبه 7 مهر‌ماه سال 1390

پندهایی برای زندگی

پندهایی برای زندگی

There are moments in life when you miss someone. So much that you just want to pick them from your dreams and hug them for real

گاهی در زندگی دلتان به قدری برای کسی تنگ می‌شود که می‌خواهید او را از رویاهایتان بیرون بیاورید و آرزوهای خود را در آغوش بگیرید.

 

When the door of happiness closes, another opens, But often times we look so long at the closed door that we don't see the one which has been opened for us.

وقتی در شادی بسته می‌شود، در دیگری باز می‌شود ولی معمولاً آن قدر به در بسته شده خیره می‌مانیم که دری که برایمان باز شده را نمی‌بینیم.

 

Don't go for looks; they can deceive. Don't go for wealth; even that fades away. Go for someone who makes you smile. Because it takes only a smile to make a dark day seems bright. Find the one that makes your heart smile.

به دنبال ظواهر نرو، شاید فریب بخوری. به دنبال ثروت نرو، این هم ماندنی نیست. به دنبال کسی باش که به لبانت لبخند بنشاند، چون فقط یک لبخند می‌تواند شب سیاه را نورانی کند. کسی را پیدا کن که دلت را بخنداند.

 

Dream what you want to dream. Go where you want to go. Be what you want to be. Because you have only one life and one chance to do all the things you want to do.

هر چه می‌خواهی آرزو کن. هر جایی که میخواهی برو. هر آن چه که می‌خواهی باش، چون فقط یک بار زندگی می‌کنی و فقط یک شانس داری برای انجام آنچه می‌خواهی.

 

May you have enough happiness to make you sweet, enough trials to make you strong, enough sorrow to keep you human and enough hope to make you happy.

خوب است که آن قدر شادی داشته باشی که دوست داشتنی باشی، آن قدر ورزش کنی که نیرومند باشی، آن قدر غم داشته باشی که انسان باقی بمانی و آن قدر امید داشته باشی که شادمان باشی.

 

The happiest of people don't necessarily have the best of everything they just make the most of everything that comes along their way.

شادترین مردم لزوماً بهترین چیزها را ندارند بلکه بهترین استفاده از هر چه سر راهشان قرار می‌گیرد را می‌کنند.

 

The brightest future will always be based on a forgotten past. You can't go forward in life until you let go of your past failures and heartaches.

همیشه بهترین آینده بر پایه گذشته‌ای فراموش شده بنا می‌شود. نمیتوانی در زندگی پیشرفت کنی، مگر غم‌ها و اشتباهات گذشته را رها نکنی.

 

When you were born, you were crying and everyone around you was smiling. Live your life so at the end you are the one who is smiling and everyone around you is crying.

وقتی که به دنیا آمدی، تو گریه می‌کردی و اطرافیانت لبخند به لب داشتند. آن گونه باش که در پایان زندگی تو تنها کسی باشی که لبخند بر لب داری و اطرافیانت گریه می‌کنند.

 

Please send this message to those people who mean something to you (I JUST DID). To those who have touched your life in one way or another. To those who make you smile when you really need it. To those who make you see the brighter side of things when you are really down. To those whose friendship you appreciate. To those who are so meaningful in your life.

لطفاً این مطلب را به کسانی بگویید که برایت ارزشی دارند (همان طور که من این کار را کردم). به کسانی که به طرق مختلف در زندگیت تأثیر داشته‌اند. به کسانی که وقتی نیاز داشتی لبخند به لبانت نشاندند. به آنهایی که وقتی واقعاً ناامید بودی دریچه‌های نور را نشانت دادند. به کسانی که به دوستی با آنها ارج می‌گذاری و به آنهایی که در زندگیت بسیار پر معنا هستند.